The Legend of Anle (2023)

Overall: The Legend of Anle is a Chinese Romance, Drama (2023). The Legend of Anle cast: Dilraba Dilmurat, Gong Jun, Liu Yu Ning. The Legend of Anle Release Date: 2023. The Legend of Anle Episodes: 39.

The Legend of Anle Detail

Drama: The Legend of Anle (2023)
Network: Youku
Director: Gary Sing
Main Stars: Dilraba Dilmurat, Gong Jun, Liu Yu Ning
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 12 July 2023
Season: 1
Aired: 12 July 2023-6 August 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 39
Also Known As: The Legend of Anle , An Le Zhuan , An Le Chuan , Di Huang Shu , 安樂傳 , 帝皇书, 安乐传, Legend of Anle 2023

The Legend of Anle Synopsis and Plot Summary

Di Zi Yuan looks for vengeance after her family was erroneously blamed for conspiracy a decade prior and executed by the head’s decree.

As the last one standing, she changes her name to Ren A Le and plans her direction into the court. She appreciates Crown Sovereign Han Ye’s anxiety for his kin’s government assistance. While gradually creating affections for him, she stays tormented by her past, incapable to excuse the ill will that exists between their two families.

Han Ye, driven by his profound love for Di Zi Yuan, commitments to determine their disparities at any expense.

The Legend of Anle Cast

Dilraba Dilmurat as Ren An Le / Di Zi Yuan
Gong Jun as Crown Prince Han Ye
Liu Yu Ning as Luo Ming Xi
Xia Nan as Princess An Ning
Tim Pei as Mo Bei
Chen Tao as Wen Shou
Ma Yi Rui as Princess An Ning Young
Li Shu Ting as Di Cheng En
Wang Yi Ting as Lin Lang
Long Shui Ting as Yuan Shu
Kong Lin as Sun Yu Jun Dowager Empress
Ning Xiao Hua as Bai Zhan Chief magistrate
Qin Xiao Xuan as Mu Qing
Zong Feng Yan as Han Zhong Yuan / Emperor Jia Ning
Chen Jing De as Xu Han Mo
Bai Bing Ke as Mo Shuang
Zhang Yi Kai as Ji Li Head attendant of the Forbidden Palace
Shang Xin Yue as Yuan Qin
Danyal Dorican as Gu Qi Shan
Liu Han Yang as Chong Hai Deputy general of Qing Nan City
Yang Ming Na as Empress Dowager
Chen Jie as Nanny Sun Empress Dowager’s attendant
Sun Xin Hong as Gu Yun Nian / Duke Zhong Yi
Li Shuai as Huang Pu Deputy magistrate
Gao Bei Bei as Madame Gu
Ivan Zhu as Li You
Yu Xuan Chen as Wu Yue
Zhan Xiao Nan as Di Sheng Tian
He Bin as Zuo Xiang
Gao Yi as You Xiang
Kong Yu Hao as Bai Zheng

Wang Zheng Quan as Storyteller B

Lu Shun as Shopkeeper Hu

Yan Zhi Ping as Qian Guang Jin

Zhou Yi Dan as Madame Hu

Guo Yun Fei as Zhang Jian

Jian Yu Xi as Crown Prince Han Ye | Young

Kristina as Ren An Le / An Ning | Young

Yuan Zhi Ying as Lin Cong

 

The Legend of Anle Trailer

Leave a Comment