Parallel World (2023)

Parallel World is a Chinese Romance, Drama (2023). Parallel World cast: Ni Ni, Bai Yu, Zhao Da. Parallel World Release Date: 7 September 2023. Parallel World Episodes: 38.

Parallel World Detail

Drama: West Out of the Yu Men (2023)
Network: Tencent Video
Director: Su Chao Bin
Writer: Su Chao Bin
Main Stars: Ni Ni, Bai Yu, Zhao Da
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 7 September 2023
Season: 1
Aired: 7 September 2023-7 October 2023
Aired On: Thursday, Friday, Saturday
Episodes: 38
Also Known As: West Out of the Yu Men, Western Jade Gate, Xi Chu Yu Men, 西出玉門, 西出玉门, Parallel World 2023

Parallel World Synopsis and Plot Summary

Chang Dong led a group to the desert a long time back. In the evening, a blustery extraordinary breeze exploded, and each of the eighteen colleagues driven by Chang-Dong was covered in the desert with no dead bodies. Chang Dong vanished from that point forward with culpability and lament. At the point when Ye Liu Xi, who had no memory of her past, appeared with photographs that contained signs about the mishap, they chose to collaborate to go to the desert to figure out reality.

Parallel World Cast

Ni Ni as Ye Liu Xi

Bai Yu as Chang Dong

Zhao Da as Fei Tang

Meng Zi Yi as Long Zhi

Jin Han as Jiang Zhan

Li Yun Rui as Gao Shen

Xia Meng as Ding Liu

Lu Yu Xiao as A He

Zhang Yi Shang as Kong Yang | Chang Dong’s girlfriend

Xin Yi Quan as Guest Role

He Si Tian as Qing Zhi | Young

Jison as Chang Dong’s touring member

Du Yu Ming as Liu Qi

Wei Qing as Granny Qian | Prophet of Black Stone City

Wang De Shun as Shen Mu Kun | Storyteller

Chen Du Ling as He Xiao Yu | Painter

Wang Chun Yuan as Li Jin Ao | Shadow puppet sorcerer

Cao Wei Yu as Zhao Guan Shou | Leader of Black Stone City Feather Guards

Xu Jia Le as Shu Tiao

Shao Lao Wu as Zhang Shao | Hui Ba’s Chef

Wang Shuang Bao as Hui Ba

Xu Ying Zhi as Mother Ye | Ye Liu Xi’s mother

Wang Chao Wei as Father Ye | Ye Liu Xi’s father

Jie Zhi Teng as Knife seller

Ding Zhi Yong as Doctor

Zhang Yan Yun as Woman

Alvin Chao as Sneaky photographer

Peng Bo as Fat man

Xue Qing as Waiter in Nanqi town

Li Ruo Ning as Sunny | Prostitute

Hao Peng Fei as Qi Liu Hai | Programmer

Yin Ze Qiang as Bai Yang

Sun Zu Jun as Li Wang Dong

Huang Qi Lin’er as Long Zhi | Child

Zhang Shang Ming Zhu as Long Zhi \ Young

Sheng Zhong Wei as Jiang Zhan | Child

Steven Shi as Jiang Zhan \ Young

Ji Yun Shu as Qing Zhi / Ye Liu Xi | Child

Terry Li as Lao Yu | Chang Dong’s friend

Gao Yu Qing as Li family of Black Stone City

Kou Zhen Hai as Long Shen | Leader of Sorcerers

Wang Yi Ming as Geminus Manipulator; Scorpion Eye member

Huang Hao Nan as Ban Cun

Fang Xuan as Long Lin

Wei Bing Hua as Si Ma

Wang Wei An as Lao Qian \ Fortune teller

Ba Duo as Song Ya

Leave a Comment