A Journey to Love (2023)

Overall: A Journey to Love is a Chinese Romance, Drama (2023). A Journey to Love cast: Karry Wang, Darren Wang, Dylan Wang. A Journey to Love Release Date: 28 November 2023. A Journey to Love Episodes: 40.

A Journey to Love Detail

Drama: A Journey to Love (2023)
Network: iQiyi
Director: Zou Xi, Zhou Yuan Zhou
Writer: Zhang Wei
Main Stars: Liu Shi Shi, Liu Yu Ning, Alen Fang
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 28 November 2023
Season: 1
Aired: 28 November 2023-23 December 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 40
Also Known As: Yi Nian Guan Shan, 念关山, A Journey to Love 2023

A Journey to Love Synopsis and Plot Summary

All that you really want to be aware of this forthcoming best Chinese Show where, Two top professional killers from rival organizations and their six-part group who with different foundations, and interesting abilities leave on an excursion loaded up with difficulties and emergencies.

A Journey to Love Cast

Liu Shi Shi as Ren Ru Yi / Ren Zi

Liu Yu Ning as Ning Yuan Zhou

Alen Fang as Yu Shi San

He Lan Dou as Yang Ying

Chen Hao Yu as Chu Yue | Duke Chu Yuan’s daugh

Chang Hua Sen as Li Tong Guang | Ren Xin’s disciple

Li Huan as Sun Lang | Liu Dao Hall, Human Path

Zhang Fan as Deng Hui | Commander of Scarlet Guards

Ye Xiao Wei as Eldest Prince of An Kingdom

Yuan Ruo Hang as Second Prince of An Kingdom

Wu Hong as Zhao Ji | Zhang Song’s nephew

Zhang Qiao Er as Liu Li | Former Scarlet Guards maid

Chen You Wei as Yuan Lu

Wang Yi Zhe as Qian Zhao

Chen Du Ling as Xiao Yan | Empress of Wu State

Chen Xiao Yun as Imperial Concubine Chu

Maggie Huang as Jin Mei Niang

Zhang Zhi Xi as Jia Ling

Lu Xing as Chief Secretary Du | Delegation troupe member

Yin Zhu Sheng as Li Zhun | Emperor of An State

Zhang Tian Yang as Wu Di \ Emperor Wu

Zhang Zheng Yang as Zhang Song

Wang Yan as Empress Shao Jie

Ye Qing as Ling Long | Scarlet guard, White Sparrow

Su Meng Yun as Officer Pei | Empress Xiao’s attendant

Wang Jia Xuan as Zhu Yin | Li Tong Guang’s attendantn

Chang Cheng as Chu Yuan / Duke Chu | Head of Sha Xi Tribe

Zeng Ke Lang as Yang Xing Jian / Prince Dan Yang

Xiang Hao as Ye Guang

Lester Lin as Ning Shi San

Zhou Yao as Calvary Zhang

Wang Kai Yi as Chu Xu

Guo Xin Yu as Hu Po

Liu Yuan Yuan as Ji Xiang

Zi Fu Er as Jiang Xiu

Zhang Gan Gan as Gong Gong Yi

Li Sheng Ye as Left Virtuous King

Nicholas Wang as Right Virtuous King

Zhang Lei as Zhang Song | Grand Secretary

Lin Xiao as New Left Virtuous King

Zhao Xin Tong as Lead dancer

Zhang Chen Xiao as Viscount Wang

Gong Zheng Nan as Lu Geng

Hou Wei Tao as Kong Yan

Leng Hai Ming as Leader of Sha Zhong troops

Zhang Jun Yi as Zhou Ji An

Miao Yi Lun as Second Prince’s attendant

Xu Peng as Eldest Prince’s attendant

Jin Qi Cheng as Li Zhen Ye | Young

Zhang Lin Qing as Jiang Qiong | Liu Dao Hall, Heaven Path

Mia Yan as Mr. Yue / Yue San Niang | Purple Emissary

He Zi Ming as Shen Tu Chi

Peng Yi Cheng as Chen Gui

Guo Dong Hai as Fan Dong Ming

Huang Yun Yun as Zhu Ji | Jia Ling’s trusted Red Emissary

Zhao Huan Ran as Zheng Qing Yun | Imperial guard

Chen Ze as Yu Lang | Mr. Yue’s apprentice

Han Cheng Yu as Han Shi Zi / Viscount Han

Sun Shuang as Xuan Ji | Jin Sha Lou beauty

Yu Xiao Wan as Yao Can | Jin Sha Lou beauty

Li Pei En as Chai Ming \ Liu Dao Hall, Heaven Path

Guo Zhi Ting as Xiao Ming | General / Xiao Yan’s brother

Zhang Yan Yan as Zhang Gong Zhu | Elder princess of An State

Guo Xiao Tian as Xu Jun \ Calvary of Liu Dao Hall

Liu Han Yang as Martial officer

Cheng Cheng as Sun Shi Yi

Zhou Lu La as Guest Role

Jing Ru Yang as Guest Role

A Journey to Love Trailer

Leave a Comment