The Princess and the Werewolf (2023)

Overall: The Princess and the Werewolf is a Chinese Comedy, Romance, Drama (2023). The Princess and the Werewolf cast: Wu Xuan Yi, Chen Zhe Yuan, Wang Lu Qing. The Princess and the Werewolf Release Date: 20 July 2023. The Princess and the Werewolf Episodes: 30.

The Princess and the Werewolf Detail

Drama: The Princess and the Werewolf (2023)
Network: Youku
Director: Cheng Feng
Writer: Chu Chu
Genres: Comedy, Romance, Drama
Main Stars: Wu Xuan Yi, Chen Zhe Yuan, Wang Lu Qing
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 20 July 2023
Season: 1
Aired: 20 July 2023-9 August 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 30
Also Known As: Tai Zi Fei Sheng Zhi Ji 2: Gong Zhu Shang Jia Ji, Gong Zhu Shang Jia Ji, Lang Jun Bu Ru Yi, 太子妃升职记2:公主上嫁记, 公主上嫁记, 公主上嫁記, 太子妃升職記2:公主上嫁記, 郎君不如意, Go Princess, Go! Season 2 2023

The Princess and the Werewolf Synopsis and Plot Summary

All you need to know about Go Princess, Go! Season 2, The girl of Zhang Peng and Qi Sheng, should wed the attractive Wolf Lord. She’s glad to go along.

A strange fire in the castle of the Incomparable Xia Realm, Princess Qi Dad falls into a snare, yet Kui Mu Lang of the Huashou Clan saves her.

He plans to wed her to acquire the soul dab while she stays away, thinking that he is alarming and detestable.

The Princess and the Werewolf Cast

Wu Xuan Yi as Princess Qi Pa

Chen Zhe Yuan as Kui Mu Lang / Li Xiong

Wang Lu Qing as Hong Xiu

Shi Zi Xun as Liu Jun

Xi Er Li as Jing Mu An

Wang Mu Yao as Su He

Yang Chuan Bei as Bai Ke

He Wen Jie as Hu Die

Jiang Qi Lin as Qi Ming/Prince Zhao

Peter Sheng as Qi Sheng

Xu Wai Luo as Kui Mu Lang | Young

Zhang Tian Ai as Zhang Peng Peng

Feng Peng as Hu Ban Xian

Man Ning Xi as Aunt Hong

Bai Jing Jing as Old Madame

Cha Yi as Rou Rou

Hai Ling as Lu Li

Zhu Xiang as Da Yu

Yu Hui Tao as Elder Lu

Leng Zhong Yi as Elder Qi

Leave a Comment