Sea Monster 2: Black Forest (2021)

Overall: Sea Monster 2: Black Forest is a Chinese Thriller, Movie (2021). Sea Monster 2: Black Forest cast: Wang Zhen Er, Han Dong, Steven Liu. Sea Monster 2: Black Forest Release Date: 20 August 2021. Sea Monster 2: Black Forest.

Sea Monster 2: Black Forest Detail

Movie: Sea Monster 2: Black Forest (2021)
Director: Xiang Qiu Liang, Xiang He Sheng
Main Stars: Wang Zhen Er, Han Dong, Steven Liu
Genres: Thriller, Movie
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 20 August 2021
Season: 1
Also Known As: Water Monster , Water Monster 2 , Sea Monster 2: Dark Wood , Sea Monster 2 , Water Monster 2: Black Forest , Black Wood Forest , 水怪2 黑木林, 水怪2:黑木林, Sea Monster 2: Black Forest 2021

Sea Monster 2: Black Forest Synopsis and Plot Summary

It tells the technique of a set of younger TV station amusement reporters breaking thru severa barriers to track down the reality behind an twist of fate involving one of the team members, and explores the bounds of the reality and the duties of mainstream media.

Sea Monster 2: Black Forest Cast

Wang Zhen Er as Qing Ling
Han Dong as Du Jia Hao
Steven Liu as Shui Sheng
Wang Zi Run as Qing He
Wei Zi Qi as Xiao Liu Zi
Wang Jian Guo as Jiu Shu Gong
Salman Xu as Wang Er Ma
Wang Hong Qian as Lao Bai
Guo Jia Yi as Xiang Lan
Wang Zhi Gang as Guo Tie Jiang
Gao Ming as Tan Mu Jiang
Zhang Zi Yu as Xiao Mian Ao
Guo Jian Wei as Lao Li

 

Leave a Comment