My Heart (2021)

Overall: My Heart is a Chinese Romance, Drama (2021). My Heart cast: Cheng Xiao, Jason Gu, Yang Ze. My Heart Release Date: 9 December 2021. My Heart Episodes: 24.

My Heart Detail

Drama: My Heart (2021)
Network: iQiyi
Director: Kenne Yam
Main Stars: Cheng Xiao, Jason Gu, Yang Ze
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 9 December 2021
Season: 1
Aired: 9 December 2021-24 December 2021
Aired On: Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 24
Also Known As: Qing Qing Wo Xin , Qing Qing My Heart , Flipped, 卿卿我心, My Heart 2021

My Heart Synopsis and Plot Summary

Set in a fictional international wherein every person has spiritual powers except Lu Qing Qing who tries hard to grasp them but to no avail. But that changes at some point whilst she meets the boastful playboy Prince Nangong Yi Xin, who’s both clever and warm-hearted.

My Heart Cast

Cheng Xiao as Lu Qing Qing
Jason Gu as Nangong Yi Xin
Yang Ze as Nangong Ming Yang
Wang Yi Fei as Lu Yun Xi
Hai Yi Tian as Lu Ming Zhu
Wang Yi Nuo as Yuan Qing
Qiu Hong Kai as Si Kong Ying
Song Wen Zuo as Qi Yi
Jessie Fu as Bai He
Sun Yi Fan as Qing Yin
Hu Cai Hong as Empress
He Yong Sheng as General Murong Tuo
Jiang Rui Lin as Xiao Yi

My Heart trailer

Leave a Comment