My Divine Emissary (2024)

My Divine Emissary is a Chinese Comedy, Romance, Drama (2024). My Divine Emissary cast: Li Zi Xuan, Chen Jing Ke, Vincent Wei. My Divine Emissary Release Date: 22 April 2024. My Divine Emissary Episodes: 24.

My Divine Emissary Detail

Drama: My Divine Emissary (2024)
Network: Youku
Director: Wu Meng En
Main Stars: Li Zi Xuan, Chen Jing Ke, Vincent Wei
Country: China
Genres: Comedy, Romance, Drama
Language: Chinese
Release Date: 22 April 2024
Season: 1
Aired: 22 April 2024-7 May 2024
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 24
Also Known As: My Divine Envoy, Shen Shi Jia Dao, Wo De Shen Shi Da Ren, 神使驾到,我的神使大人, My Divine Emissary 2024

My Divine Emissary Synopsis and Plot Summary

nobody ever can pay interest to Li Meng Meng, an insecure lady who does badly at faculty. someday, she strays into the strange world of the Qi country to be hailed as their godly envoy. relying on her cutting-edge-day skillset, she becomes the mentor to the young black-bellied king.

My Divine Emissary Cast

Li Zi Xuan as Li Meng Meng
Chen Jing Ke as Emperor Qi Yan
Vincent Wei as Qi Su
Tan Xiao Fan as Cui Wan Er
He De Rui as Li Tao
Wang Yun Zhi as Sai Xue
Xie Yao as Zhou Quan | Palace maid
Kimi Yang as Zhui Ying | Qi Su’s subordinate
Liu Wei Sen as Lu Huan | Qi Yan’s personal eunuch
Jiang Lin Jing as Empress Dowager
Li He Chen as Zhen Xu | Top Scholar
Liu Hao Yuan as Kong An | Qi Yan’s bodyguard
He Qiang as Cui An Shi | Court minister / Wan Er’s father
Zhao Chong Yue as Li Ming
Mei Ling Zhen as Mrs. Li | Li Ming’s wife
Xu Zhan Wei as Ma Kun
Wu Lan as Li Meng Meng’s mother

Leave a Comment