Miss the Dragon (2021)

Overall: Miss the Dragon is a Chinese Romance, Drama (2021). Miss the Dragon cast: Dylan Wang, Bambi Zhu, Pan Mei Ye. Miss the Dragon Release Date: 10 May 2021. Miss the Dragon Episodes: 36.

Miss the Dragon Detail

Drama: Miss the Dragon (2021)
Network: Tencent Video
Director: Min Guo Hui
Main Stars: Dylan Wang, Bambi Zhu, Pan Mei Ye
Country: China
Genres: Romance, Drama
Language: Chinese
Release Date: 10 May 2021
Season: 1
Aired: 10 May 2021-31 May 2021
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday
Also Known As: Yu Long, 遇龙, Miss the Dragon 2021

Miss the Dragon Synopsis and Plot Summary

A story among the dragon king and a young maidservant follows a promise of 3 lifetimes to anticipate a loved one.

Liu Ying is Xia Hou Xue’s maidservant who by accident encounters a snake. Liu Ying saves it with out knowing that the snake is one thousand-yr-antique dragon called Yuchi Longyan. To pay off her debt, Yuchi Longyan guarantees Liu Ying to marry however it consequences in a misunderstanding.

Xia Hou Xue encounters a wolf demon. To fulfill Liu Ying’s desires, Yuchu Longyan promises to rescue Xia Xue Hou and to guard her for three lifetimes even as he silently stays via Liu Ying’s aspect. It’s no longer until her fourth lifetime when Liu Ying is reincarnated as Gu Qingyan that she starts to know of Yuchi Longyan’s existence.

Miss the Dragon Cast

Dylan Wang as Yuchi Longyan / Long Yuchi / Long Yan
Bambi Zhu as Liu Ying / Yuan A Yu / Feng Chen Yue / Gu Qing Yan
Deng Wei as Xue Qian Xun Lord of Luofeng Pavillion
Pan Mei Ye as Qing Qing
Zhan Yu as Xu Zhi Yuan
Zhu Zan Jin as Mingge Xingjun Immortal of Fate
Dai Wen Wen as Xiao Jin
Katherine Yang as Xia Hou Xue
Feng Xue Ya as Xiao Jin Young
Chen Ming Hao as Zi Yang Immortal
Zhu Jia Qi as Lu Zheng
Zhao Ying Jun as Han Xiyun
Chris Song as Xuán Yáng
Yu Xin Tong as Liu Yu Xiang
Wang Yu Zheng as Guang Tou Bald
Dong Yan as Bing Xing Ice Star
Xin Yan Yu as Xuanming Rain God
Li Ming Ming as Vice General Zhao
Min Wang as Xióngmù
Russel Tang as emperor
Sun Yi Fan as Guo Yan
Jia Shu Yi as Mrs Xiahou
Claire Dong as Ying’er
Jian Ze Zheng as Qīngfēng light breeze
Zhong Ming as Lord Shen
Yang Cheng Ming as Father of Yuxiang
Zhang Tang as empress
Liang Yong Ni as Xiao Cai
Yuan Zhi Ying as Qi Gonggong
Zhang Han as Tianying Star
Li Zi Ying as Hua Dian
Zhang Chen Bin as Shou Lu

Miss the Dragon Trailer

Leave a Comment