Dark Night and Dawn (2024)

Dark Night and Dawn is a Chinese Crime, Drama (2024). Dark Night and Dawn cast: Chen Chu Sheng, Zhang Yuan, Wang Yue Xin. Dark Night and Dawn Release Date: 2024. Dark Night and Dawn Episodes: 38.

Dark Night and Dawn Detail

Drama: Dark Night and Dawn (2024)
Network: iQiyi
Director: Jin Chen
Writer: Weng Liang Ping
Main Stars: Chen Zhe Yuan, Nie Yuan, Xing Fei
Genres: Crime, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2024
Season: 1
Episodes: 38
Also Known As: An Ye Yu Li Ming, 暗夜与黎明, 暗夜与黎明, Dark Night and Dawn 2024

Dark Night and Dawn Synopsis and Plot Summary

In 1943, a fire in Shanghai results in the first battle of talents among Lu Zheng Yang.

An ally in the Communist underground, Lin Shao Bai is a policeman after the liberation of Shanghai six years later. Lu Zheng Yang who becomes part of the bureau for public security hires Lin Shao Bai after rigorous screening.

The two teams solve major cases in a bid to eliminate enemy agents hidden in the shadows.

The two are always at odds, to being comrades in arms who trust one another with their lives.

Dark Night and Dawn Cast

Chen Zhe Yuan as Lin Shao Bai

Nie Yuan as Lu Zheng Yang

Xing Fei as Jin Yan

Annabel Yao as Cen Xiao Man

Sun Yan as Xu Wei

Wang Xiu Zhu as Xiao Yun

Guo Xiao Tian as Hu Zi

Tian Hao as Liu Gui Hang

Wen Zheng Rong as Dai Yue Qing

Liu Tian Zuo as Ye Shi Wu

Ren Zheng Bin as Yang Hui

Feng Bing as Wang Li Qun

Li Meng Nan as Assistant Police Chief Yang

Wang Zhi Wen as Zheng Lan Ting

Ni Da Hong as Jin An Chang

Wang Jin Song as Mao Sen

Wang Zhuo Cheng as Zhao Cheng Jun

Leave a Comment