Blooming Days (2023)

Blooming Days is a Chinese Romance, Drama (2023). Blooming Days cast: He Hong Shan, Peter Ho, Jinna Fu. Blooming Days Release Date: 23 October 2023. Blooming Days Episodes: 36.

Blooming Days Detail

Drama: Blooming Days (2023)
Network: Tencent Video
Director: Gao Han
Writer: Zhang Yong Chen
Main Stars: He Hong Shan, Peter Ho, Jinna Fu
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 23 October 2023
Season: 1
Aired: 23 October 2023-15 November 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Episodes: 36
Also Known As: Everlasting Serenity, Xifei’s Royal Love in the Palace, Xi Fei Zhuan, Sui Sui Qing Lian, 熹妃传, Blooming Days 2023

Blooming Days Synopsis and Plot Summary

She follows him to Xizhou where they experience the young decent Qu Chong Yu. Qu Chong Yu is incredibly cautious about Pei Xing Jian who has unexpectedly been given out a power post and purposefully creates an uproar for the new makes a big appearance.

A few offers a comparative mind and heart in giving a brave exertion for people. Their validity eventually moves Qu Chong Yu thus changing an enemy into a sidekick. Right when chance weaving machines, eventually includes her imagination in ensuring the prosperity of people of Xizhou.

Blooming Days Cast

He Hong Shan as Luo Qinglian

Peter Ho as He Lianxin

Huang Sheng Yi as Mu Hai Yao | He Lian Xin’s Concubine

Huang You Ming as Lu Bei Yi \ Physician

Niki Chow as Fang Huai Rui | He Lian Xin’s wife

Morni Chang as He Yun Shuo / Prince of An

Shen Tai as He Lian Xiu \ 4th Son of He Yun Shuo

Luo Hai Qiong as Madame De

Gao Shu Guang as Luo Rong Yu \ Luo Qing Lian’s Father

Zeng Yi Xuan as Ruan Zhi Mei \ He Lian Xu’s Wife

Xia Nan as Nan Ru Zhen

Guan Xue Ying as He Yuan Xue | He Yun Shuo’s daughter

Bai Lan as Xu Ji Rou | He Lian Xin’s concubine

Li Yun as Shen Jing Rong | He Lian Xin’s concubine

Qi Xiang as Madame Luo | Luo Qing Lian’s Mother

Gao Lan Cun as Yuan Bai Li | Court official

Li Jin Rong as He Lian Chu | 2nd Son of He Yun Shuo

Chen Peng Wan Li as He Lian Qi | 7th son of He Yun Shuo

Li Hong Quan as Yu De Chang \ He Yun Shuo’s Personal Attendant

Li De Long as He Lian Zuo | 5th Son of He Yun Shuo

Fan Zhen as Li Qian Mo | He Lian Xin’s Concubine

Jinna Fu as Xie Qing Han

Yan Yi Yi as Ru Hua | Mu Hai Yao’s Maidservant

Jiang Rui Lin as Luo Zhan Ang \ Luo Qing Lian’s Brother

Qi Ji as Xie Qing Han

Dong Yan as Mu Hai Yao’s Maidservant

Wang Ruo Xi as Sun Kang Min

Zhao Yu Tong as Ce Lun

Chen Qian Hua as He Ling Wei | He Lian Xin & Shen Jing Rong’s daughter

Deng Ying as Jin Fang Mo Mo | Late Princess’ Maidservant

Xu Zi Han as Young Emperor of Mu

Qi Er Luo as Jia Yi Guan

Qian Jin as Guest Role

Chen Bao Guo as He Lian Bo | Eldest Son of He Yun Shuo

Dong Jing Chuan as Mao Er

Wang Shi Yu as Zhao Qing Ze

Min Chun Xiao as Zhao Qing Yun

Ye Peng as Fang Er Ge | Fang Huai Rui’s Brother

Ren Qing Na Mu as Shen Jing Yan

Xu Ling Chen as Luo Zhan Ang | Luo Qing Lian’s Brother

Sun Zhong Qiu as Luo Zhan Xuan \ Luo Qing Lian’s Brother

Ma Fei as Luo Shui Lan | Luo Qing Lian’s Sister

Hua Cheng as Childe Shi

Tai Ya Wen as Ban Qiu | Li Qian Mo’s Maidservant

Shi Min as Jian Yu

Xie Xin Bei as Liu Yan | Ruan Zhi Mei’s Maidservant

Zhang Wen Ting as Hua Fu | Xu Ji Rou’s maidservant

Li Hao as He Lian Hua | 8th son of He Yun Shuo

Xie Chen as He Lian Zhi | 6th Son of He Yun Shuo

Ma Wei Fu as Qi Liang Fu

Shi Wen Zhong as Gu Si Nian

He Zi Ming as Mu Tian Shu \ Mu Hai Yao’s Brother

Tina Li as Zhi Hui

Chen Mu Yi as Xu Liang Chuan | Mu Hai Yao’s attendant

Jennifer Ding as Zui Liu | Fang Huai Rui’s maidservant

Yang Chang Qing as Jing Shan | He Lian Xin’s Steward

Zang Hong Na as Ran Yun | Luo Qing Lian’s Maidservant

Zhao Zhen Ting as Li Tang | Luo Qing Lian’s attendant

Zhang Huan Huan as Dong Li | Luo Qing Lian’s Personal Maidservant

Yu Heng as Su Nan Chun | He Lian Xin’s Attendant

Jin Mei Mei as Ye Xiu | He Lian Xin’s concubine

Jenny Zhang as Madam Song | He Lian Xin’s concubine

Jian Yu Xi as He Lian Xin | Young

Geng Li Ming as He Lian Xin’s Mother

Wang Zi Yun as He Lian Zuo’s Wife

Wang Yi Kun as He Hui’Er | He Lian Xin & Fang Huai Rui’s Son

Ye Sheng Tong as Childe Zhao

Chen Qian Hua as Ling Wei

Shen Tu Han Qian as Xiang Ning

Luo Tian Ze as Zhang Yan Yu

Du Du as He Lian Jian | 9th son of He Yun Shuo

Shen Bao Ping as Xing Ai

Zhao Ren Jie as Master Xu

Zhang Wan Er as Yan Zi

Gavin Gao as “Fatty”

Huang Ji Dong as Zhang Zu Guang

Chen Hong Jin as He Lian You

Man Ning Xi as He Lian Chu’s wife

Feng Mian as Madame Jing | He Yuan Xue’s mother

Li Yang as Zhu Er Fu

Geng Yi as Scar faced man

Qi Er Luo as Jia Yi Guan

Yang Chao Wei as Physician

Ge Xing Jia as Physician Zhang

Jia Shu Yi as Midwife

Leave a Comment