Till the End of the Moon (2023)

Overall: Till the End of the Moon is a Chinese Romance, Drama (2023). Till the End of the Moon cast: Luo Yun Xi, Bai Lu, Chen Du Ling. Till the End of the Moon Release Date: 6 April 2023. Till the End of the Moon Episodes: 40.

Till the End of the Moon Detail

Drama: Till the End of the Moon (2023)
Network: Youku
Director: Kuk Kok Leung
Writer: Luo Xuan
Main Stars: Luo Yun Xi, Bai Lu, Chen Du Ling
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 6 April 2023
Season: 1
Aired: 6 April 2023-9 May 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Episodes: 40
Also Known As: Hei Yue Guang Wen Na BE Ju Ben, Yue Zhao Qian Feng Wei Yi Ren, Zhang Yue Wu Jin, Zhang Yue Jin Ming , Chang Yue Jin Ming, 黑月光拿稳BE剧本, 月照千峰为一人, 长月无烬, 長月燼明, 长月烬明, Till the End of the Moon 2023

Till the End of the Moon Synopsis and Plot Summary

In a period when the evil spirits are in power, they are the experts of the contemptible cultivators and humans. The cultivator older folks consider it significant to send somebody back in time, to decide the beginning of the evil presence master and to forestall his enlivening.

Li Su acknowledges the mission, turning into the human Ye Xi Wu, General Ye’s third girl who is hitched to Tantai Jin, the prisoner ruler and future evil spirit master. Still up in the air to annihilate Tantai Jin, who later on will slaughter quite a large number. Be that as it may, as an observer to Tantai Jin’s previous existence and ascend to drive, an unforeseen story arises, one confusing her mission.

Till the End of the Moon Cast

Luo Yun Xi as Tan Tai Jin | Cang Jiu Min | Ming Ye

Bai Lu as Li Su Su | Ye Xi Wu | Sang Jiu

Chen Du Ling as Ye Bing Chang | Mei Nu | Tian Huan

Deng Wei as Xiao Lin | Gong Ye Ji Wu | Sang You

Sun Zhen Ni as Pian Ran

Wang Yi Fei as Si Ying

Huang Hai Bing as Zhao You

Yu Bo as Di Mian

Zheng Guo Lin as Qu Xuan Zi

Zhang Zhi Xi as Chu Huang

Xiao Shun Yao as Tantai Ming Lang

Roy Wang as Jing Mie

Chen Bo Hao as Ji Ze

Eddy Geng as Ye Qing Yu

Dong Jiu He as Tan Tai Jin Young

Li Pei En as Pang Yi Zhi

Li Jia Hao as Nian Bai Yu

He Zhong Hua as Xiao Yi

Chang Cheng as Ye Xiao

Huang Yun Yun as Yue Ying Xin

Wang Jia Xuan as Cang Feng

Lin Sheng Yi as Cang Hai

Liu Min as Jing Lan An

Huang Xin Yao as Yue Fu Ya

Yue Yao Li as King Bang

Zhao Shi Yi as Fu Yu

Xie Yao as Nian Zi Ling

Sun Qi Xuan as Yao Wei

Denny Deng as Ye Ze Yu

Li Xing Lin as Cang Lin

Yu Pei Shan as Chen Xian

Chen He Yi as Water Deity

Li Jun Chen as Sun Deity

Zhao Yuan Yuan as Moon Deity

Zhu Li Lan as Gold Deity

Zhou Xiao Fei as Earth Deity

Qi Xia Xia as Wind Deity

Jin Chao as Lightning Deity

Reina Kinsman as Wood Deity

Li Jing Yi as Fire Deity

Xu Mei Ling as Grandma Ye

Tian Jing Fan as Chun Tao

Zhang Jia Shuo as Jiang Rao

Lu Yong as Cen Hao Ran

Choenyi Tsering as Yue Yuan Yuan

Wang Lue Tao as Liu Jiang Hai

Wang Yun Zhi as Meng Yao

Ge Shi Min as Liu Wei

Liu Yin Ran as Xi Sheng

Yu Xin Yan as Si Ying | Young

Cheng Zi Xia as Yue Fu Ya / Yue Ya | Young

Guo Xin Yu as Hong Zhu

Zhao Mu Yan as Jia Hui

Lan Xi Ya as Ye Mei

Feng Wu Sheng as Tian Hao

Yuan Hong as Heng Yang Sect Elder

Zhou Yan as Qian Ji Sect Leader

Geng Li Shu as Shan Hai Alliance Leader

Wang Xin as Shan Hai Alliance Elder

Wang Ming Hui as Master of Medicine King Valley

Ma Jin Wen as Xiao Yao Sect Leader

Cai Guo Long as Tuo Fa

Ma Rui Ze as Ying Kuang

Zhong Ming as Ying Xu

Zong Mu Yi as Cen Mi

Jason Wang as Tantai Wu Ji

June as Hong Zhu

Wang Ying Fei as Mi Jing

Zhang Duo as Da Ji Si

Jiang Bai Xuan as Qiao Da Gu

Lu Chun Sheng as Da Yi Ling

Li Chang An as Prince Sheng’s attendant

Dong Jiu He as Tantai Jin Young

Li Zhi Mo as Li Su Su Young

Xu Dong Ming as Gong Sun Wu Ji Young

Xu Yi Xuan as Si Ying Young

Yu Tian Chuan as Inn Shopkeeper

Li Bin as Officer

Lu Wen Bo as Old Grandpa

Ouyang Ming Hao as Attendant

Xue Bin as Head attendant Wu

Xu Hao Yun as Bandit leader

Zeng Chen as Heng Yang Sect disciple

Zhang Hao Lun as Ming Lang’s guard

Sun Bao as Merchant

Wang Ya Ting as Nian Bai Yu’s mother

Cai Ying Ying as Little girl

Kong Bi Yu as Witch

Zhang Yong Qiang as Messenger Attendant

Fang Xiao Mo as Tantai Ming Lang Young

Howie Huang as Housekeeper of Wang Manor

Till the End of the Moon: Part 1 Trailer

Rate this post

Leave a Comment