The Last Princess (2023)

Overall: The Last Princess is a Korean Romance, Drama (2023). The Last Princess cast: Rain Wang, Zhang He, Sean Zhang. The Last Princess Release Date: 21 March 2023. The Last Princess Episodes: 35.

The Last Princess Detail

Drama: The Last Princess (2023)
Network: Youku
Director: Yuen Tak
Main Stars: Rain Wang, Zhang He, Sean Zhang
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 21 March 2023
Season: 1
Aired: 21 March 2023-13 April 2023
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Episodes: 35
Also Known As: Bu Yun Qu , 步雲衢, 步云衢, The Last Princess 2023

The Last Princess Synopsis and Plot Summary

Set during the early long periods of the Republic of China, the story follows a fallen aristocrat trying to be a specialist and the child of an incredible family who turns into a warrior.

In the start of the twentieth century China, individuals’ occupations were in decline. Jin Yu Rong is a hopeful specialist who desires to help however many individuals as she can with her own two hands. She meets Zhao Zheng Nan who very much like her, thinks often about the benefit of all. The two go from colleagues to darlings.

Zhao Zheng Nan turns into a trooper with moderate reasoning however during the deluge of the times, they are compelled to isolate. At the point when Yu Rong falls into a box in her life, she tracks down bearing in the upheaval. Roused by Yu Rong, Zhao Zheng Nan participates in the battle against Japanese occupation to embrace the new China together.

The Last Princess Cast

Rain Wang as Aisin Gioro Yurong/ Jin Yu Rong

Zhang He as Zhao Zheng Nan

Maggic Fang as Aunt Xue

Yuan Hang Ming as Lieutenant Yu

Xue Yi Lun as General Wang

Zhu Zhong Jin as Lao Guo

Xu Zhe as Attendant Wang

Xie Yu Chen as Xiao Yan

Ding Zhi Yong as Wang Zhe Fu

Chen Bao Guo as Jiang Fang

Xu Zi Qing as Butler of Zhao Manor

Wang Xin Fang as Shi Dao Yi

Wang Jian as Jin Da Long

Chen Xu Ming as Professor Ma

Li Qing as San Dao Qian Xi

Wu Ri Gen as Li Kui Shan

Yu Zi Kuan as Chief Sun

Zhao Yong Zhan as Chen Fu Li

Zheng Sheng Li as Sun Qian

Zhang Zheng Yang as Grand Marshal

Zhong Wei Hua as Fu Ban Er

Yin Zhe Fei as Boss Liu

Wang Shuo as Sheng Feng Qing

Li Man as Miss Jiang

Wei Jin Song as Mr. Meng

Lu Xin Shun as Lao Xiong Pi

Chen En Tao as Yan Jing

Yan Wei as Zhang Shao Hua

Cao Xu as De Sheng

Li Chang Zhi as Second Master Hua

Fan Xiao Ming as Madame Marshal

Cao Qing Bo as Ma Liu

Zhang Hai Feng as Bu Ri’s cousin

Geng Da Yong as Deng Ta

Lu Yong as Commander Feng

Li Quan You as Vice Police Chief Li

Yu Yan Kai as Song Da Fu

Alton Wang as Pang Zi

Yang Yong Wen as Vice Police Chief Liu

Han Yan Da as Lieutenant Zhou

Chang Jin as Ma Lai Dong

Michael Mao as Lu Fei Yan

Yu Xiao Dong as Vice Police Chief Zhang

Fang Shuai as Song Dao

Yang Bo Xiao as Li Yang

Jiang Lin Yan as Sheng Jiao Jiao’s mother

Zhang Kai Chun as Team Leader Yu

Yu Hui Tao as Sun Qian

Xu Wei as Liu Da Hu Zi

Zheng Xiao Dong as Bu Ri Gu De

Ke Nai Yu as Wu Bao Yi

Chen Meng Qin as Sheng Jiao Jiao

Yu Qing Bin as Liang Bo Wen

Gavin Gao as Yan Cheng

Deng Gang as Zhao Qing Hai

Sean Zhang as Wu Pei

Marco Li as Zhu Nei Jun Xiong

Yan Yu as Fang Zhou

Rachel Liu as Zhen San Jiang

Huang Liu Yan as Xiao Yun

Wang Jian as Jin Da Long

Tao Yi Xi as Jin Yu Rong Young

Li Ze Yu as Bu Ri Gu Ge Young

Qi Er Luo as Mr. Ceng

Hu Hong Yu as Zhao Zheng Nan Young

Leave a Comment

Best Chinese Drama 2023 List - Upcoming, Latest China Drama Open

Close