The Last Immortal (2023)

Overall: The Last Immortal is a Chinese Romance, Drama (2023). The Last Immortal cast: Han Le Yao, Hu Wen Xuan, Zhou Chuan Jun. The Last Immortal Release Date: 2023. The Last Immortal Episodes: 40.

The Last Immortal Detail

Drama: The Last Immortal (2023)
Director: Chan Ka Lam
Writer: Liu Fang
Main Stars: Han Le Yao, Hu Wen Xuan, Zhou Chuan Jun
Genres: Romance, Drama
Country: China
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 40
Also Known As: The Hidden God, Shen Yin, 神隱, 黄土, The Hidden God, Shen Yin, 神隱, 黄土,The Last Immortal 2023

The Last Immortal Synopsis and Plot Summary

Everythin you need to knouw about The Last Immortal, A steady Shuining Monster, and Gu Jin, child of the genuine God, whose enchanted power was fixed. They met each other coincidentally and have left on the excursion to track down Feng Yin’s Godlike Pith from that point forward.

In organization with their companions including Hong Yi, a fox from the Evil spirit Group, and Yan Shuang, the Princess from the Hawk Faction, they battle against the chances to gather Feng Yin’s.

The Last Immortal Cast

Zhao Lu Si as A Yin / Feng Yin

Wang An Yu as Yuan Qi / Gu Jin

Ying Er as Hong Ruo

Li Yun Rui as Hong Yi

Cao Fei Ran as Hua Shu | Peacock Princess

Jia Nai as Yan Shuang

Xue Jia Ning as Feng Yuan

Cui Hang as Lan Feng

He Kai Lang as Xiu Yan/ Ghost King/ Ao Ge

Qi Pei Xin as Bi Bo

Xu Ke as Feng Ming

Omid as Support Role

Sun Yi as Xian Zhu

Huang Ri Ying as San Sheng Shi

Xu Ling Chen as Xiao Qing Yi

Li Fan Cheng as Yuan Shen Jian

He Lei as Wu Gui

Qiu Bai Hao as Senior Brother

Gao Ji Cai as Support Role

Felicia Fan as A Yu | Sister Dan

Zhou Yu Chen as Yuan Qi / Gu Jin | Young

Han Shuai as Jing Lei

Kenji Chen as Support Role

Fang Han Bing as Xi Qing

Leave a Comment

Best Chinese Drama 2023 List - Upcoming, Latest China Drama Open

Close