Immortality (2023)

Overall: Immortality is a Chinese Mystery, Drama (2023). Immortality cast: Chen Fei Yu, Luo Yun Xi, Sebrina Chen. Immortality Release Date: 2023. Immortality Episodes: 58.

Immortality Detail

Drama: Immortality (2023)
Network: Tencent Video
Director: Nelson Chau
Main Stars: Chen Fei Yu, Luo Yun Xi, Sebrina Chen
Country: China
Genres: Mystery, Drama
Language: Chinese
Release Date: 2023
Season: 1
Episodes: 58
Also Known As: The Husky and His White Cat Shizun , Hao Yi Xing , 天下谁人配白衣 , Tian Xia Shei Ren Pei Bai Yi, 二哈和他的白猫师尊, Er Ha He Ta De Bai Mao Shi Zun , Who in the world wears white clothes, Er Ha and His White Cat Master, 皓衣行, Immortality 2023

The Truth of Immortality Synopsis and Plot Summary

Mo Ran is the youthful supporter of the most impressive cultivator on the planet, Chu Wan Ning. Because of mistaken assumptions and general contrasts, the two have been in conflict with one another. Chu Wan Ning finds himself powerless notwithstanding Mo Ran’s high school insubordination and the two continue to draw further separated. Unbeknownst to Chu Wan Ning, in a previous existence.

Mo Ran and Chu Wan Ning’s hostility finished in extraordinary slaughter and wretchedness when Mo Ran went to the dull developing strategies. After the previous existence closes, sixteen-year-old Mo Ran awakens with information in regards to the occasions of that previous existence. Accepting he can switch his sad end this time up, Mo Ran embarks to redirect occasions as he probably is aware them however before long figures out things are not as they appeared to him.

Immortality Cast

Chen Fei Yu as Mo Ran / Mo Wei Yu / Ta Xian Jun

Luo Yun Xi as Chu Wan Ning Shi Zun / Yuheng Elder | Chu Xun | Qin Shi Zhao

Sebrina Chen as Shi Mei / Shi Ming Jing

Zhou Qi as Xue Meng / Xue Zi Ming

Gardner Tse as Xue Zheng Yong

Wang Yan as Wang Chu Qing Madame Wang

Patrick Quan as Mei Han Xue

Cui Peng as Xu Shuang Lin

Huang Hai Bing as Nangong Chang Yin

Zheng Guo Lin as Jiang Xi

Dong Xuan as Rong Yan Madame Rong

Yang Xue as Duan Yi Han

He Zhong Hua as Nangong Liu

Huang Yun Yun as Song Qiu Tong

Vivian Wang as Ye Wang Xi

Yao Chi as Song Xing Yi

Zhou Da Wei as Nangong Si

Li Jiu Lin as Mu Yan Li

Wang Yong Quan as Huai Zui

Leo Dong as Gou Chen Shang Gong

Gong Zheng Nan as Hao Fan

Stephanie Xu as Fan Lou

Katherine Zhao as Lu Qiao

Mia Yan as Hua Bi Nan Mysterious person

Yu Pei Shan as Xie Ding

Eddy Geng as Mu Qian Shan

Zhou Xiao Fei as Elder Ju Men

Bai Dong Feng as Elder Lv Cun

Li Bao Er as Elder Tan Lang

Qi Er Luo as Elder Yao Guang

Guo Dong Hai as Huang Xiao Yue

Du Chang An as Housekeeper Liu

Liu Xi Yang as Yu Tribe resident

Wang Ming Hui as Elder Tian Quan

Li Zhi Mo as Nightmare Demon

Dai Dai as Qi Lang Ji

Feng Li Ping as Elder Kai Yang

Wang Shan Shui as First Huang Master

Li Yi Lin as Wang Yue

Huang Yi as Chu Wan Ning Teen

Wang Yun Zhi as Luo Qian Qian

Chen Xing Yu as Second Pavilion Chief

Yuan Ruo Hang as Zhen Cong Ming

Lester Lin as Chu Wan Ning Young / Xia Si Ni / Chu Lan

Zohn Xu as Mo Ran Young

Jerry Gong as Nangong Si Young

Liu Chang as Chen Bo Huan

Sun An Ke as Demon King

Fu Bo Han as Mo Ran Young

Rate this post

Leave a Comment