Choice Husband (2023)

Overall: Choice Husband is a Chinese Romance, Drama (2023). Choice Husband cast: Zhang Xue Ying, Xing Zhao Lin, Riley Wang. Choice Husband Release Date: 11 January 2023. Choice Husband Episodes: 30.

Choice Husband Detail

Drama: Choice Husband (2023)
Network: Tencent Video
Director: Wu Qiang
Writer: Rao Jun
Main Stars: Zhang Xue Ying, Xing Zhao Lin, Riley Wang
Country: China
Genres: Romance, Drama
Language: Chinese
Release Date: 11 January 2023
Season: 1
Aired: 11 January 2023-3 February 2023
Aired On: Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
Episodes: 30
Also Known As: Ze Jun Ji , 擇君記, 择君记, Choice Husband 2023

Choice Husband Synopsis and Plot Summary

Shen Mia is the little girl of the most well off man in Yangzhou City. In spite of the fact that she has riches and excellence, nobody really thinks about wedding her. Potential grooms consider her cursed since two previous life partners took off before their weddings. Shen Miao will meet a skilled youthful researcher named Pei Yan Zhen, starting a fabulous romantic tale.

Choice Husband Cast

Zhang Xue Ying as Shen Miao

Xing Zhao Lin as Pei Yan Zhen

Riley Wang as Song Xi Yuan

Liu Guan Lin as Ma Tian Bao

Shang Qi as Ninth Princess

Li Meng Ying as Lu Ying

Qiao Zi Tong as Shen Xiao Shen Miao’s son

Yu Xiao Wan as Qin Mou Zhen Qin Zu Ze’s daughter

Chi Xiao Tong as Concubine Chun Song Xi Yuan’s step-mother

Jerry Yu as Zhan Yue

Meng En as Emperor

Cui Bin Bin as Tie Niu

Yue Yang as Shen Qian

Karina Zhao as Little Madame

Zhang Zi Jian as Qin Zu Ze

Zhang Zi Han as Support Role

He Xing Yu as Constable Zhao

Xu Rong Zhen as Empress Dowager

Zong Feng Yan as Magistrate Jia

Vila Fan as Matchmaker Liu

Shen Bao Ping as Pei Family Elder

Zhang Jing Yi as Shen Zai Shen Miao’s brother Young

Tian Zeng Liang as Fourth young master – Concubine Chun’s son

Liu Chang Qi as Fifth young master – Concubine Xia’s son

Yang Shuo as Jing De Head Eunuch

He Yu Tong as Concubine Liu

Celia Wang as Concubine Yang

Tan Li Min as Madame Jia Magistrate Jia’s wife

Qian Si Yi as Hua Shan

Lu Yong Jun as Du Xi

Feng Li Ping as Shen family steward

Ran Qian as Concubine Xia Song Xi Yuan’s step-mother

Yu Zi Kuan as Pei Yan Zhen’s father

Jiang Lin Yan as Pei Yan Zhen’s mother

Sheng Zi Hang as Pei Yan Zhen Young

Vila Fan as Matchmaker Liu

Wu Li Hua as Abbot Wang Yun

Bai Dong Feng as Abbot Guan Shan

Qi Er Luo as Physician Xiao

Mei Ni Sha as Da Xiong Pu Song Xi Yuan’s girls

Fang Si Chang as Song Xi Yuan’s girls – Cute dimple girl

Jiang Zhe Nian as Shen Xiao Shen Miao’s son

Choice Husband Trailer

Rate this post

Leave a Comment